Istorijat

Organizovana zdravstvena zaštita na području sadašnje općine Živinice počinje nakon 1945.godine. Pred II svjetski rat, a i u  ratnim danima, u Živinice su dva do tri puta sedmično dolazili ljekari opće prakse iz Tuzle, dok su se komplikovaniji slučajevi slali u tuzlansku bolnicu. Krajem 1944.godine u Živinicama radi ambulanta sa stalnim ljekarom i dva bolničara. U tom periodu su radili doktori: Idrizbegović, Mujbegović, Bučić, Jurinac,Kolšek, Pjerotić i drugi.

Prva ambulanta je bila locirana u jednu prizemnu zgradu kod željezničke stanice. Krajem 1948.godine, ambulanta je premještena u nove prostorije, gdje je organizovana hitna medicinska pomoć i pružana je šira zdravstvena zaštita.

Prva apoteka je bila smještena u prostoru ambulante, a od 1954. godine u kući Dragana Pavlovića, a od 1958. godine u ulici Oslobođenja. Od 1983. godine apoteka je preselila u savremen i adekvatan prostor objekta „Valjevka I „ koji je izgradio Dom zdravlja Živinice svojim sredstvima.

Zbog proširenja zdravstvenih usluga i povećanog obima posla, bilo je neophodno obezbijediti novi prostor. Na 36. sjednici Skupštine opštine Živinice koja je održana u martu 1973. godine, razmotrena je problematika razvoja zdravstva . Održan je sastanak sa predstavnicima svih radnih organizacija sa područja općine Živinice na kojem je postignut dogovor o izgradnji novog objekta Doma zdravlja Živinice. Radovi na izgradnji novog doma zdravlja  su započeli 1974. godine, a u nove prostorije površine 3.546 m2 zaposlenici su uselili 1976. godine.

Obezbjeđenjem novih prostorija, stekli su se uslovi za jačanje zdravstva na području naše općine.

U ovom obliku Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Živinice postoji od 1993. godine, kada  je osnovana odlukom Predsjedništva Skupštine opštine Živinice broj: 01/I-820/93 od 23. januara 1993.godine, a registrovana je kod Višeg suda Tuzla pod brojem U/I-940/93 od 01. oktobra 2003.godine.

Veliku ekspanziju u kadrovskom i tehničkom pogledu, Dom zdravlja Živinice je doživio u periodu od 1997. godine do danas.

Najvećim dijelom vlastitim sredstvima, izgrađeno je još cca 3.000 m2 u koje su smještene nove službe i dispanzeri.