Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Šef Dispanzera: Dr. Šahzija Džinić, specijalista fizijatar

Rad Dispanzera se odvija na jednom punktu u Živinicama. Kadrovska struktura je sljedeća: dva specijalista fizijatrije, dva viša zdravstvena tehničara i šest medicinskih tehničara.
Dispanzer pruža sve usluge iz domena primarne zdravstvene zaštite.
I dalje problem predstavlja nedovoljan prostor za rad kao i nabavka tehničke opreme.