Korupcija

Korupcija je svaka protivpravna povreda tj. zloupotreba povjerene funkcije, radne obaveze ili posla od strane zaposlenika Ustanove radi lične koristi.
Korupcija podrazumijeva direktno ili indirektno traženje, nuđenje, davanja ili prihvatanje mita (dara) ili neke druge nedopustive koristi ili mogućnosti koja negativno utiče na obavljanje bilo kakve dužnosti ili ponašanja onoga koji prima mito (dar) ili nedopustivu korist od toga.
Rukovodni radnici Ustanove su obavezni poduzimati aktivnosti na sprečavanju i otklanjanju mogućeg koruptivnog ponašanja zaposlenih.
Pacijenti i korisnici usluga Ustanove, zaposlenici Ustanove ili treća lica imaju pravo da prijave sve oblike korupcije u Ustanovi za koje imaju saznanje.
Prijava korupcije se vrši direktoru Ustanove, pismenim putem, na obrascu za prijavu korupcije.
Ako se u postupku provjere prijavljene korupcije utvrdi da ima elemenata osnovanosti, o istoj će biti obaviješteni nadležni organi.